Política de privacitat - Privacy policy

La nostra web es troba allotjada als servidors de Wix que utilitzen cookies essencials pel correcte funcionament de la pàgina web.

​També disposem del servei de Google Analytics que ens dóna una idea del que funciona i el que no pel públic.

Les dades que sol·licitem en el formulari de contacte són exclusivament per donar-te la informació que necessites correctament.

Nom de la cookie:  "TS*"

Propòsit:  S'usa per motius de seguretat i antifrau

Durada:  Sessió

Tipus d'galeta: Essencial

Nom de la cookie:  "XSRF-TOKEN"

Propòsit:  S'usa per motius de seguretat i antifrau

Durada:  Sessió

Tipus d'galeta: Essencial

Nom de la cookie:  "hs"

Propòsit:  S'usa per motius de seguretat i antifrau

Durada:  Sessió

Tipus d'galeta: Essencial

Nom de la cookie:  "svSession"

Propòsit:  S'usa en connexió amb l'inici de sessió de l'usuari

Durada:  2anys

Tipus d'galeta: Essencial

Nom de la cookie:  "SSR-caching"

Propòsit:  S'usa per indicar el sistema des del qual es va reproduir el lloc

Durada:  1 minut

Tipus d'galeta: Essencial

Nom de la cookie:  "bSession"

Propòsit:  Se usa para medir la eficacia del sistema

Durada:  30 minuts

Tipus d'galeta: Essencial

Our website is hosted on Wix servers that use cookies essential for the proper functioning of the website.

 

We also have the Google Analytics service that gives us an idea of what works and what doesn't for the public.

 

The data we request in the contact form is exclusively to give you the information you need correctly.

Cookie name: "TS *"

Purpose: Used for security and anti-fraud reasons Duration: Session

Type of cookie: Essential

 

 

Cookie name: "XSRF-TOKEN"

Purpose: Used for security and anti-fraud reasons Duration: Session

Type of cookie: Essential

 

Cookie name: "hs"

Purpose: Used for security and anti-fraud reasons Duration: Session

Type of cookie: Essential

 

Cookie name: "svSession"

Purpose: Used in connection with the user's login Duration: 2 years

Type of cookie: Essential

 

 

Cookie name: "SSR-caching"

Purpose: Used to indicate the system from which the site was reproduced

Duration: 1 minute

Type of cookie: Essential

 

 

Cookie name: "bSession"

Purpose: It is used to measure the effectiveness of the system

Duration: 30 minutes

Type of cookie: Essential

Can ​Xis​quet