22-4-2021  A partir del dia 26 d'abril el confinament passa a ser lliure dins de Catalunya.

REUNIONS I TROBADES FAMILIARS

 

  1. Es permeten les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, sempre que no es superi el nombre màxim de 6 persones, llevat que es tracti de convivents que seria un màxim de 2 bombolles.

  2. En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes, excepte en les sortides escolars a l’aire lliure.

  3. No es consideren incloses en la prohibició de les 6 persones, les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres ni els mitjans de transport públic.

************************

22-4-2021 A partir del día 26 de abril el confinamiento pasa a ser libre dentro de Catalunya.

 

REUNIONES Y ENCUENTROS FAMILIARES

 

  1. Se permiten las reuniones y / o encuentros familiares y de carácter social, tanto en el ámbito público como privado, siempre que no se supere el número máximo de 6 personas, a menos que se trate de convivientes siendo un máximo de 2 burbujas.

  2. En las reuniones que supongan, con sujeción a los límites establecidos, la concentración de personas en espacios públicos, no se permite el consumo ni de alimentos ni bebidas, excepto en las salidas escolares al aire libre.

  3. No se consideran incluidas en la prohibición de las 6 personas, las personas que estén desarrollando una actividad laboral, las actividades de culto, los actos religiosos y ceremonias civiles, incluidos los bodas, servicios religiosos, ceremonias fúnebres ni los medios de transporte público.

Disposeu de tota la informació respecta

la COVID-19

que afecta el turisme rural

Hay libertad de movimiento dentro de
Catalunya. Siguen prohibidas las reuniones de más de 10 personas.

(La única acepción es el caso de núcleos familiares que convive en una misma casa.)

Covid-19

Can ​Xis​quet